Valiokunnan mietintö
YmVM
7
2018 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2018 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Lausunto
Asiasta on annettu seuraava lausunto: 
maa- ja metsätalousvaliokunta
MmVL 14/2018 vp
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Sami
Rinne
ympäristöministeriö
lainsäädäntöneuvos
Katariina
Haavanlammi
ympäristöministeriö
erityisasiantuntija
Kirsti
Huovinen
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Pirjo
Tomperi
maa- ja metsätalousministeriö
asiantuntija
Heidi
Lettojärvi
Energiateollisuus ry
erityisasiantuntija
Tapani
Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Kuntaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin sivutuotteita koskevan asetuksen muutos, jonka mukaan tuotantoeläinten lantaa voidaan käyttää polttoaineena ilman jätteenpolttolainsäädännön vaatimusten noudattamista. Esityksellä toteutetaan samalla pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevaan kärkihankkeeseen liittyvä tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. 
Ehdotetut lait sisältäisivät Euroopan unionin sivutuoteasetuksen muutoksen mahdollistamat tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöön liittyvät poikkeukset sekä tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöön liittyvän ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain mukaisten valvontaviranomaisten työnjaon.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin. 
Hallituksen esityksen tavoitteena on panna täytäntöön EU:n sivutuoteasetuksen muutos, jonka mukaan hevosten ja muiden tuotantoeläinten lantaa voidaan käyttää polttoaineena ilman jätteenpolttolainsäädännön vaatimusten noudattamista enintään 50 megawatin (MW) yksiköissä. Vaikka jätteenpolttolainsäädännön vaatimuksia ei noudateta, ovat pienissä yksiköissä tapahtuvalle poltolle asetettavat vaatimukset kuitenkin niin tiukat, että ympäristönsuojelun taso ei heikenny. 
Valiokunta pitää perusteltuna ratkaisua, jonka mukaan pieniä yksiköitä ei ehdoteta sisällytettäväksi pelkästään lannanpolton johdosta ympäristönsuojelulain alaan, vaan lannan polttoa pienemmissä yksiköissä säädellään suoraan EU:n sivutuoteasetuksella. Maatilamittakaavan polttolaitoksissa ei kuitenkaan yleensä voida toteuttaa teknis-taloudellisista syistä asetettuja päävaatimuksia eli 2 sekunnin viipymää ja 850 C-asteen polttolämpötilavaatimusta. Siksi on todennäköistä, että lantaa tullaan kuljettamaan kauemmas suurempiin polttolaitoksiin. Lannan polttamisen haasteet liittyvät pääasiassa sen sisältämään ammoniakkiin, kosteuteen tai polttoaineiden käsittelyjärjestelmiin. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että lannan polttoainekäyttö voi lisääntyä noin 100 000 tonnilla vuodessa. Lannan polttoaineena hyödyntämisen arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 4 %:sta noin 20—30 %:iin. 
Ympäristöministeriö laatii parhaillaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa ohjetta tuotantoeläinten lannan käytöstä polttoaineena polttoaineteholtaan enintään 50 MW:n kattiloissa. Valiokunta katsoo, että käytännön ohje on tarpeen seospolttamisen sujuvaksi toteuttamiseksi. 
Valiokunta pitää hallituksen esitystä kannatettavana korostaen, että lannan käyttö ravinteena ja maanparannusaineena sellaisenaan on ensisijainen ja järkevin hyödyntämistapa. Erityisesti kotieläintuotannon keskittymäalueilla lannan hyödyntämistä sellaisenaan rajoittaa kuitenkin vesiensuojeluun tähtäävä ympäristönsuojelulainsäädäntö. Lannan peltokäyttöä toteutetaan rajoitetusti lannoitussuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon muun ohella lohkon ravinnetila, sijainti ja viljeltävä kasvi. Valiokunta toteaa, että tehokkaammalla lannan ravinteiden kierrätyksellä voidaan myös turvata kotimaista ruoantuotantoa tulevaisuudessa, kun kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Ravinteet nähdäänkin tulevaisuudessa enemmän resurssina kuin ongelmana. Fosfori on nostettu EU:ssa kriittisten materiaalien listalle, sillä sitä saadaan pääasiassa Euroopan ulkopuolella sijaitsevista apatiittivarannoista, joiden riittävyysarviot vaihtelevat 60—400 vuoden välillä.  
Biokaasutuksella voidaan myös lannasta tuottaa energiaa hapettomissa olosuhteissa mikrobien avulla. Hajotuksen lopputuotteena saadaan biokaasua, joka on pääasiassa metaania ja hiilidioksidia sekä mädätyslietettä, joka soveltuu lannoitteeksi. Hevosenlannan kuiva-ainepitoisuus on noin 35 %, kun esimerkiksi naudanlannan on 10 % ja sianlannan 7 %. Näin ollen hevosenlanta soveltuu paremmin käytettäväksi kuivaprosessissa. 
Tärkeää työtä lannan hyödyntämisen ja kiertotalouden edistämiseksi tehdään myös hallituksen kärkihankkeiden kautta. Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman toisen vaiheen (2016—2019 RAKI 2) tavoitteena on muun ohella säästää ravinteita kierrättämällä mineraalifosforivaroja sekä edistää bio- ja kiertotaloutta. Hevosenlanta hyötykäyttöön -hankkeessa (HELMET) etsitään toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalan yrittäjien ja koko lannan käsittelyketjun kanssa tavoitteena saada hevosenlanta entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnytetään uutta liiketoimintaa. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että lainmuutoksen vaikutuksia lannan ohjautumiseen polttoon seurataan. Hallituksen kärkihankkeiden yhteydessä tai erikseen tulisi myös selvittää, onko lupakäytäntöihin liittyviä tai muita lainsäädännöllisiä esteitä vesiensuojelunäkökulmat huomioon ottavalle lannankäytön edistämiselle ravinteena ja maanparannusaineena. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 95/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
varapuheenjohtaja
Silvia
Modig
vas
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 15:33