Pöytäkirjan asiakohta
PTK
125
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 28.11.2017 klo 13.59—17.43
16
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä  verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin  lainsäädännön  alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 130/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.4.2019 15:51