Pöytäkirjan asiakohta
PTK
99
2017 vp
Täysistunto
Torstai 5.10.2017 klo 16.00—22.01
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä  annetun  lain  ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien  säännösten  kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Keskustelu
19.09
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies, puheenjohtaja! Huomasin, että tämä lähetekeskustelu olisi saattanut mennä ilman yhtään puheenvuoroa, jos en olisi sitä pyytänyt, ja siihen on aihetta sikäli, että vaikka tämän esityksen otsikko on hengästyttävä ja ehkä vähän masentavakin — 30 sanaa — ja monelta osin hyvin tekninen, niin loppujen lopuksi on kyse merkittävästä asiasta, jopa sillä tavalla merkittävästä asiasta, että voisi pientä siniristilippua tässä heilutella. Kysymyksessä on siis se, että pannaan täytäntöön määräyksiä veroasioiden ja pankkisalaisuuksien tietojenvaihdosta Euroopan unionin pankkisalaisuusmaiden kanssa, joihin kuuluvat Monaco, San Marino ja ennen kaikkea Sveitsi. 
Muutama vuosi sitten ei olisi voinut kuvitellakaan, että tämä pankkisalaisuus saatikka verottajan ja viranomaisten yhteistyö omistusten selvittämiseksi ja lopullisen edunsaajan löytämiseksi voisi edetä näin nopeasti kuin se on viime vuosina Euroopan  unionissa ja OECD:ssä edennyt. Ja syy, miksi siniristilippua pitää heiluttaa, on se, että Suomi on ollut edelläkävijä, ennen kaikkea eduskunnan tarkastusvaliokunta, joka aloitti harmaan talouden ohjelman jo useita vuosia sitten. Oli suuri kunnia saada esiintyä asiantuntijana, vaikka olenkin kansanedustaja, tänään tarkastusvaliokunnassa, kun siellä käsiteltiin aggressiivisen verosuunnittelun suitsimista osana tätä pitkäjänteistä harmaan talouden vastaista työtä. Edellisessä hallituksessahan valtiovarainministeri ensimmäistä kertaa kokosi eurooppalaiset kollegansa yhteen keskustelemaan veronkierrosta, veronvälttelystä ja aggressiivisesta verosuunnittelusta, ja neljässä vuodessa olemme päässeet jo näin pitkälle. [Puhemies koputtaa] Tämä on erittäin ilahduttavaa. 
19.11
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Täytyy jatkaa tuota edustaja Harakan toivomaa keskustelua. Tämähän on esitys, jota ei voi muuta kuin vilpittömästi kannattaa. On tietysti tärkeää, että tietojenvaihto paranee. Tässähän ovat kysymyksessä Euroopan unionin Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa tekemät finanssitilitietojen vaihtoa koskevat sopimukset. Tässä raportoitavien tietojen määrä kasvaa ja tietojenvaihto laajenee käsittämään myös uusia tulolajeja, kuten osinkoja ja luovutusvoittoja, joten tietojenvaihto paranee merkittävästi. 
19.12
Mikko
Savola
kesk
Arvoisa herra puhemies! Olipa mukava kuulla positiivinen puheenvuoro edustaja Harakalta tämän suhteen, että tietojenvaihdossa edetään. Hyvä, että hallitus on tämän esityksen tänne tuonut meille käsittelyyn ja siltä osin avaa tätä tietojenvaihtoa ja avaa myös sitä, että meillä ei pääsisi harmaata taloutta syntymään esimerkiksi verokikkailun suhteen, kuten täällä on tässä salissa käyty aiemmin keskustelua muun muassa hallintarekisteriin liittyen hyvin kriittisin puheenvuoroin, mitä edustaja Harakka on tehnyt. 
Tämän lakiesityksen myötä tietoja pystytään vaihtamaan useiden maiden kanssa, jotka ovat myös Euroopan unionin ulkopuolella, mistä tietysti Sveitsi on varmasti yksi tämmöinen keskeinen. Myös Monaco, joka on tässä maiden luettelossa, on yksi sellaisista maista, joissa hyvin paljon asuu äveriästä ihmistä. Kun siellä on vieraillut, niin ei voi kuin ihmetellä, miksi siellä ihmiset asuvat, mutta ainoastaan verotus on se syy, miksi ihmiset siellä asuvat. Eipä siellä kyllä oikeastaan järkeviä asumisen edellytyksiä ole ainakaan näin suomalaisen maalaispojan näkökulmasta, ei sinne vapaaehtoisesti kyllä varmasti kukaan muuten muuttaisi. 
Mutta hyvä, että tämä lakiesitys on täällä meillä käsittelyssä ja etenee nyt ja saamme siltä osin avoimuutta tähän tietojenvaihtoon. 
19.14
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puheenjohtaja, puhemies! Mukava, että edustaja Savolakin koki positiivisena sen, mitä sanoin. En toki nyt erikseen nykyistä hallitusta tässä kehunut [Mikko Savola: Nyt voisi kiittää!] aikaansaannoksista, mutta ehkä merkittävämpää on se, että todellakin eurooppalaisella tasolla ollaan edistytty voimakkaasti. Tällä hallituksella on luonnollisestikin tilaisuus osoittaa kyntensä harmaan talouden vastaisessa työssä ja myöskin aggressiivisen verosuunnittelun vastaisessa työssä. Tässä — pyydän kiinnittämään huomiota — tämä kaikkein olennaisin lainsäädäntö koskee viime vuoden kesällä hyväksyttyä EU:n veronkiertodirektiiviä, joka on minimilainsäädäntöä. Sitten kun se aikanaan ja toivottavasti mahdollisimman pian tänne eduskuntaan tulee, silloin on tärkeätä, että se on mahdollisimman kunnianhimoisesti tarkoitus toimeenpanna myös Suomen lainsäädännössä. Tässä nähdään, edustaja Savola, se, mistä tämän hallituksen veronkierron vastainen ja aggressiivisen verosuunnittelun vastainen tahtotila sitten muodostuu aikanaan. 
Jos elättelitte toivoa siitä, että hallintarekisterikeskustelu, jota tässä salissa käytiin muistini mukaan yli kaksi vuotta, päättyy, niin näinhän ei tietenkään ole, koska syksyn mittaan, talven mittaan valtiovarainministeriöstä tulee uusi lainsäädäntö siihen liittyen. Meillä on jo ennakolta aika monta kysymysmerkkiä ja suorastaan epäilyksiä ja myöskin rakentavia ehdotuksia siitä, millä tavalla sitä voitaisiin käyttää niin, että aidosti voitaisiin pureutua omaisuuden piileskelemisen ja piilottelemisen aiheuttamiin ongelmiin. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2018 13:12