Dagordning
DO
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 12.2.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 72-77/2018 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) (endast voteringar) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
17
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
19
Nästa plenum
Senast publicerat 13.2.2019 11:08