Dagordning
DO
160
2018 rd
Plenum
Fredag 15.2.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen) SR 3/2018 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 564, 566, 568, 569, 572, 573, 576-581, 583, 584, 587, 592, 594, 609/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast votering) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast votering) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår två §-reservationer och en reservation till motiveringen) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård samt 16 a och 17 § i lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Raija
Vahasalo
saml
Remissdebatt
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag till uttalande) 
16
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår fyra §-reservationer) 
17
Nästa plenum
Senast publicerat 15.2.2019 10:04