Plenarprotokollets huvudsida
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
Plenum började kl. 10.01. Plenum avbröts kl. 13.08. Plenum fortsatte kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.44. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—12.01 och 16.00—18.01), andre vice talman Tuula Haatainen (12.01—13.08 och 18.01—20.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (20.01—21.44). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-206409
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om äldreomsorgen (Satu Taavitsainen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 134/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om finansieringen av trafikinfrastrukturen (Jani Mäkelä saf)
Muntligt spörsmål
MFT 135/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om vapenexport (Krista Mikkonen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 136/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ett aktiesparkonto (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 137/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om närundervisningen inom yrkesutbildningen (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
MFT 138/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om personaldimensioneringen i daghem (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 139/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om komplettering av lagen om småbarnspedagogik (Hanna-Leena Mattila cent)
Muntligt spörsmål
MFT 140/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utrikesministerns agerande i förhållande till Finlands utrikespolitiska linje (Sofia Vikman saml)
Muntligt spörsmål
MFT 141/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bostadslösheten (Matti Torvinen blå)
Muntligt spörsmål
MFT 142/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
19
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 21.9.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.44. 
Senast publicerat 5.10.2018 09:33