Eduskunnan vastaus
EV
21
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 12/2016 vp
SiVM 3/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 12/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 3/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain (1058/1998) 8 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
8 § 
Tietolähteet, tietosisältö ja tietojen säilytysaika 
Rekisterinpitäjä merkitsee rekisteriin ylioppilastutkinnon suorittamista koskevat tiedot. Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee toimittaa rekisteriin muut tässä pykälässä tarkoitetut tiedot. 
Ylioppilastutkintorekisteriin talletetaan: 
1) kokeisiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli sekä suoritettua ylioppilastutkintoon osallistumisen ja ylioppilastutkinnon myöntämisen edellyttämää koulutusta koskevat tiedot; 
2) koesuoritukset ja arvostelumerkinnät sekä kokelaiden saamat arvosanat ja pistemäärät eri kokeista; 
3) tutkinnon suorittamisen tai hylkäämisen, tutkinnon jälkeen uusittujen kokeiden sekä tutkinnon täydentämisen ajankohta. 
9 § 
Tietojen luovuttaminen 
Ylioppilastutkintorekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Vuosina 2016—2018 järjestettävinä ylioppilastutkinnon tutkintokertoina talletetaan 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut koesuoritukset ja arvostelumerkinnät ylioppilastutkintorekisteriin ainoastaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sähköisten kokeiden osalta. 
Laki 
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 
1 § 
Ylioppilastutkinto ja pakolliset kokeet 
Ylioppilastutkinto suoritetaan suomeksi tai ruotsiksi. Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet ovat kirjallisia tai sähköisiä. Niihin voi kuulua suullisia tehtäviä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 29.3.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 31.3.2016 10:36