Dagordning
DO
161
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 106/2018 rd till utskott. 
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag till uttalande) 
6
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår fyra §-reservationer) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
19
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
21
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
29
Nästa plenum
Senast publicerat 19.2.2019 10:54